Administrator

Administracja i design
Zbigniew Drozd
tel. 699 957 761
zbyszekdrozd
Wszystkie zdjęcia wykonane w miejscach poblicznych. Osoby które chcą usunąć swój wizerunek z tej witryny proszone są o kontakt z administratorem. 
   

tdw logo napisy 100

   
   
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin

 Klubu Turystyki Pieszej „Sznurówa”

 Postanowienia ogólne

§ 1

1. Klub Turystyki Pieszej „Sznurówa” - zwany dalej Klubem, powstał 6 marca 1989 roku, jako jednostka organizacyjna Oddziału Zakładowego PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica”.

 2. Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Jednostką nadrzędną, uprawnioną do nadzoru i kontroli jest Oddział Zakładowy PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica”, zwany dalej Oddziałem.

 § 2

1. Klub nie posiada osobowości prawnej.

 2. Działalność finansowa Klubu ogranicza się wyłącznie do rozliczania dotacji celowych na działalność otrzymanych z Oddziału.

 § 3

1. Klub używa barw, odznaki klubowej, flagi, hymnu i pieczęci

 • barwy: pomarańczowy, czarny, czerwony, biały, kremowy,
 • pieczęć o treści: Klub Turystyki Pieszej „Sznurówa” przy Oddziale Zakładowym PTTK HM „Legnica” 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 194
 • koszulka klubowa

  Cele i środki działania.

 § 4

1.Klub działa poprzez organizowanie:

 • wycieczek pieszych
 • rajdów pieszych,
 • imprez na orientację,
 • innych przedsięwzięć mieszczących się w profilu działalności.

 § 5

Działalność klubu ma ścisły związek z turystyką pieszą realizowaną głównie na terenie Polski w oparciu o aktywność własnych członków. Podstawowe cele działalności to:

 • propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku w środowisku działania,
 • integracja środowisk turystów pieszych poprzez wspólne spędzanie czasu na wędrówkach służących poznawaniu walorów turystyczno-krajoznawczych kraju i zagranicy,
 • organizacja spotkań tematycznych,
 • organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży,
 • promowanie turystyki rodzinnej jako sposobu na nauczanie i wychowywanie,
 • propagowanie zdobywania odznak turystycznych,
 • zgłaszanie koncepcji przebiegu oraz pomoc w utrzymaniu szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z klubami i organizacjami o podobnym profilu działalności w zakresie wspólnych inicjatyw turystycznych,

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 6

1. Klub zrzesza:

 • osoby dowolnej płci, wieku i narodowości, uznających turystykę pieszą jako atrakcyjną formę, wypoczynku i rekreacji.
 • członków Oddziału Zakładowego PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica”.
 • sympatyków z innych oddziałów PTTK.

 2. Prawo do korzystania z jakichkolwiek form dofinansowania do imprez przysługuje tylko członkom Oddziału Zakładowego PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica” 

§ 7

1. Członek Klubu jest obowiązany:

 • przestrzegać postanowień Statutu PTTK, Statutu Oddziału, Regulaminu Klubu oraz uchwał Zarządu Klubu;
 • uczestniczyć w działalności Klubu (np. Walne Zebranie Klubu);
 • regularnie opłacać składkę członkowską.
 • dbać o dobre imię Klubu
 • na imprezach posiadać widoczne symbole Klubu (odznaka, koszulka, itp.)

 § 8

1. Utrata członkostwa w PTTK następuje w przypadku:

 • dobrowolnego wystąpienia;
 • skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 1 rok;
 • wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

 2. Utrata członkostwa w Klubie następuje w przypadku:

 • skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu zalegania ze spłatą  zobowiązań na rzecz Oddziału Zakładowego PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica”,
 • dobrowolnego wystąpienia;
 • skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 1 rok;
 • wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

Władze Klubu

§ 9

Władzami Klubu są:

 • Walne Zebranie Klubu
 • Zarząd Klubu.

§ 10

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • wytyczanie głównych kierunków działania w okresie kadencji,
 • wybór członków Zarządu Klubu,
 • udzielanie bezwzględną większością głosów absolutorium członkom Zarządu Klubu,
 • rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Klubu,
 • uchylanie i wprowadzanie zmian w Regulaminie Klubu,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebrania Klubu zwoływane są w terminach i na zasadach określonych w Statucie PTTK.

 § 11

1. Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu i odpowiada za tą działalność przed Walnym Zebraniem Klubu.

 2. W skład Zarządu Klubu wchodzi 6 osób.

 3. Zarząd Klubu:

 • wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej PTTK.
 • określa zadania programowe i organizacyjne Klubu,
 • prowadzi bieżącą działalność Klubu,
 • reprezentuje Klub na zewnątrz,
 • nadzoruje wykonywanie własnych uchwał oraz Walnego Zebrania Klubu,
 • realizuje inne zadania określone w Regulaminie Klubu oraz wynikające z decyzji Walnego Zebrania Klubu.

 Zasady organizacji imprez

 § 12

Ustala się następujące zasady organizacji imprez (wycieczek, rajdów, itp.):

 • imprezy organizowane są w sezonie turystycznym na podstawie opracowanego co roku Kalendarza,
 • zawiadomienia o imprezach z określeniem daty, godziny i miejsca zbiórki uczestników oraz przewidywanej daty, godziny i miejsca powrotu ogłasza się najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem.
 • informacje o imprezach podaje się do wiadomości członków Klubu na zasadach ogólnie przyjętych (tablice ogłoszeń, internet, itp.),
 • opłata za udział w imprezie powinna być wniesiona w terminie i w formie wyznaczonej przez organizatora,
 • uczestnikowi nie przysługuje zwrot należności w przypadku dokonania wpłaty i nie wzięcia udziału w imprezie z przyczyn niezależnych od organizatora,
 • uczestnik zapisując się na imprezę, akceptuje w pełni jej program,
 • organizator sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej imprezy które jest zamieszczane w dokumentacji działalności Klubu oraz innych dostępnych publikatorach,
 • udział w wycieczkach może być ograniczony (ograniczenie może wynikać np.  z dostępności miejsc noclegowych, miejsc w środkach komunikacji, specyficznych warunków imprezy związanych ze stopniem trudności itp. ).

Punktacja do tytułu „Piechur Roku”

 § 13

1.  W ciągu całego sezonu na bieżąco prowadzona jest punktacja do tytułu „Piechur Roku”. (decyzją Zarządu Klubu może być ustanowiona w różnych kategoriach np. uczeń, emeryt, itp.) 

2.  Punktowany jest udział w imprezach własnych Klubu oraz w imprezach obcych w których Klub  uczestniczy.

3. W czasie imprezy  Podsumowanie Sezonu Turystycznego najaktywniejszy turysta otrzymuje;

 • tytuł „Piechura Roku”
 • Nagroda Prezesa Klubu Turystyki Pieszej „Sznurówa” przy Oddziale Zakładowym PTTK Huty Miedzi „Legnica” 

  Zasady bezpieczeństwa w czasie imprez turystycznych

§ 14

1. Uczestnictwo w imprezach Klubu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.

 2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 Przepisy końcowe

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie: Statut PTTK, Statut Oddziału i prawo o stowarzyszeniach.

 Opracował :

Zarząd Klubu Turystyki Pieszej „Sznurówa”                                       

Legnica 14 grudzień 2012

   
© Copyright 2020 - Klub Turystyki Pieszej - SZNURÓWA - w Legnicy, ogłoszenia